regulamin

Regulamin

 

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulamin”) określa zasady dostępu oraz użycia serwisu internetowego www.ebooki.orange.pl, zwanego dalej „Serwis”). Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu i Polityki prywatności oraz zawarciem umowy o korzystanie z Serwisu przez usługobiorców (zwanymi dalej „Użytkownikami”) a firmą  Nexto sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chłodnej 52, 00-872 Warszawa („Administrator”).

 

I. Opis usługi

 1. Serwis jest wspólną usługą Orange Polska S. A. (dalej „Orange”) z siedzibą w Warszawie (02-326), Al. Jerozolimskie 160 oraz Administratora dostępną wyłącznie dla Użytkowników, o których mowa w punkcie I ustęp 3 Regulaminu.
 2. Serwis jest zarządzany przez Administratora, który jednocześnie jest podmiotem odpowiedzialnym za Serwis, w tym za treści udostępniane Użytkownikom w ramach Produktów oferowanych w ramach Serwisu.
 3. Użytkownikiem Serwisu może być abonent lub użytkownik: (i) sieci Mobilnej Orange lub (ii) innego dostawcy usług telekomunikacyjnych, w tym innego operatora (również stacjonarnego) lub (iii) dostawcy usług telekomunikacyjnych, który jest operatorem wirtualnym (MVNO) tj. nie posiada własnej sieci, ale korzysta z infrastruktury Orange - będący zarejestrowanym użytkownikiem portalu orange.pl zgodnie z Regulaminem portalu orange.pl.
 4. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może przeglądać oraz nabywać oferowane w nim produkty takiej jak: prasa i książki w formie cyfrowej, książki w formacie mp3 oraz innego rodzaju produkty w wersji elektronicznej, przeznaczone do pobierania na elektroniczny nośnik informacji („Produkty”) oferowane i dostarczane przez Administratora w formie plików przechowywanych po ich nabyciu na Koncie Użytkownika w ramach infrastruktury Administratora, z którego Użytkownik może je pobrać na elektroniczny nośnik informacji i korzystać z nich zgodnie z Licencją Użytkownika.

II. Zawarcie Umowy

 1. Zawarcie umowy, na podstawie której Użytkownik uzyskuje możliwość zakupu produktów oferowanych przez Administratora, następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego Użytkownika. Częścią procesu rejestracji w Serwisie jest zalogowanie się przez Użytkownika na portalu orange.pl. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest zarejestrowany na portalu orange.pl, wymagane jest jego uprzednie zarejestrowanie się na portalu orange.pl, zgodnie z zasadami rejestracji na portalu orange.pl. Po udanej rejestracji na portalu orange.pl Użytkownik uzyskuje możliwość utworzenia swojego konta w Serwisie (dalej „Konto”) poprzez przekierowanie Użytkownika na portal orange.pl po zaakceptowaniu przez niego Regulaminu, podaniu adresu e-mail oraz po złożeniu oświadczenia, iż ukończył on 18 rok życia. Konto umożliwia Użytkownikowi dokonywanie zakupów, wpłat oraz pobieranie zakupionych produktów w ramach Serwisu. Oferta zakupu produktów Serwisu jest wiążąca w okresie obowiązywania Umowy.
 2. Wypełniając formularz rejestracyjny na portalu orange.pl i wyrażając zgodę na przekierowanie Użytkownika na portal orange.pl, po zaakceptowaniu przez niego Regulaminu, podaniu adresu e-mail oraz po złożeniu oświadczenia, iż ukończył on 18 rok życia Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z Serwisu. Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik jednocześnie oświadcza, że podane w nim dane są prawdziwe oraz że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu. W przypadku podania danych osobowych (np. w celu rozliczenia się z tytułu świadczenia danej usługi), Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie tych danych w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora, zgodnie z przepisami o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administrator jest administratorem zbioru danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).Użytkownik ma prawo dostępu do treści danych oraz poprawiania dotyczących go danych osobowych.
 3. Zakładając Konto w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, wysyłanych przez Administratora i Orange w imieniu swoim lub na zlecenie innych podmiotów, na adres elektroniczny podany przez Użytkownika przy rejestracji do serwisu. Zgoda ta może być odwołana w każdym czasie, a także wyrażona ponownie poprzez wysłanie listu elektronicznego do działu pomocy i obsługi Klienta Administratora na adres: kontakt@ebooki.orange.pl.
 4. Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego Konta po wprowadzeniu w formularzu logowania poprawnego loginu oraz hasła. Hasło i login, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, są takie same, jak login i hasło do konta orange.pl. W razie zapomnienia hasła przez Użytkownika istnieje możliwość odzyskania go za pomocą formularza odzyskiwania hasła znajdującego się w Serwisie po podaniu adresu e-mail wskazanego przy rejestracji przez Użytkownika. Użytkownik otrzyma stosowne przypomnienie pocztą elektroniczną na adres, który został zdefiniowany podczas rejestracji w Serwisie. Ponadto Użytkownik może otrzymać nowe hasło sms, po podaniu na stronie orange.pl swojego numeru telefonu komórkowego. 
 5. Użytkownik zobowiązuje się utrzymać w tajemnicy hasło, o którym mowa w pkt. II.4, a wszystkie czynności dokonane z użyciem hasła Użytkownika na jego Koncie traktowane są jak czynności dokonane przez Użytkownika.
 6. Użytkownik dokonujący rejestracji oświadcza ponadto, iż jest świadom, że usługa świadczona w ramach Serwisu nie może zostać zwrócona z uwagi na jej charakter, w związku z czym, Użytkownik nie może od umowy odstąpić na zasadach opisanych w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, a jedynie ją rozwiązać na zasadach określonych w pkt VI Regulaminu.
 7. Opłata z tytułu korzystania z Produktu obejmuje opłatę z tytułu pobrania Produktu i w związku z tym, Użytkownik nie jest zobowiązany do uiszczania żadnych innych opłat niż opłaty wynikające z niniejszego Regulaminu, z tytułu pobierania Produktów w ramach Serwisu.
 8. Użytkownik może uzyskać możliwość zakupu produktów oferowanych przez Administratora również bez zakładania Konta w Serwisie, korzystając z usługi Kody SMS. W trakcie zakupu koniecznym jest podanie adresu e-mail, w celu umożliwienia dokonania zakupu.

 

III. Zakupy

 1. Zamówienia Użytkowników na Produkty dostępne w Serwisie mogą być składane za pośrednictwem strony www.ebooki.orange.pl oraz Kodów SMS. Zasady składania Zamówień za pośrednictwem Kodów SMS określa Regulamin Usługi Kody SMS.
 2. Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem strony www.ebooki.orange.pl, Użytkownik dostaje wiadomość, e-mailem na podany przez niego adres, informującą o przyjęciu zamówienia do realizacji, co oznacza, że zamówienie zostało złożone prawidłowo.
 3. Zamówienie realizowane jest równolegle z otrzymaniem przez Administratora informacji o pozytywnej weryfikacji dokonania zapłaty przez Użytkownika w systemie obsługującym płatności, zgodnie z regulaminem tego systemu.
 4. Produkt zamówiony przez Użytkownika zgodnie z powyższymi postanowieniami Regulaminu zostanie dostarczony przez Administratora na Konto Użytkownika.

 

IV. Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do przerwy w działaniu Serwisu w celu naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu lub też oprogramowania wykorzystywanego na potrzeby Serwisu, bez wcześniejszego uprzedzenia o tym Użytkowników.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu korzyści utraconych przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku z przerwami w dostępie do Serwisu, o których mowa w punkcie powyżej.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie świadczeń, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie, za których działania nie ponosi odpowiedzialności. Dotyczy to także szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe i inne tego typu oprogramowanie.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) loginu (identyfikatora) Użytkownika lub hasła umożliwiającego Użytkownikowi korzystanie z Serwisu oraz z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności korzystania przez niego z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub Regulaminem oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
 5. Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia oraz ich skutki, jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym w wyniku korzystania z Serwisu, stosowania się do treści zawartych w Produktach oraz w informacjach publikowanych na łamach Serwisu, o ile nie pochodzą one od Administratora lub innych osób działających w jego imieniu.
 6. Administrator jest kolporterem/dystrybutorem Produktów dostępnych w ramach Serwisu. Administrator nie ma więc żadnej kontroli nad zawartością merytoryczną Produktów. Wszystkie opinie, porady, oświadczenia, usługi i oferty lub inne informacje lub materiały udostępnione przez strony trzecie, są własnością autora (ów) lub wydawcy (ów), a nie Administratora. Administrator nie gwarantuje prawdziwości, kompletności i użyteczności tych Produktów i nie odpowiadamy za jakiekolwiek szkody wynikłe z polegania na informacji otrzymanej poprzez Serwis.

 

V. Zamówione produkty

 1. Użytkownik może użytkować produkty tylko zgodnie z Licencją Użytkownika.
 2. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały do niego dostępu w ten sposób, aby mogły go powielać, dystrybuować albo w inny sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw go wykorzystywać. Po uzyskaniu informacji o takiej sytuacji, Administrator może kierować roszczenia względem znanego mu Użytkownika, z tytułu naruszenia postanowień Licencji Użytkownika lub korzystania niezgodnie Licencją Użytkownika z danej kopii produktu.
 4. Administrator informuje, że wszystkie produkty dostępne w Serwisie mają wprowadzony system zabezpieczeń przed niezgodnym z Licencją Użytkownika korzystaniem z zamawianych produktów.
 5. Każdy produkt sprzedawany za pośrednictwem Serwisu oznaczany jest w sposób indywidualizujący daną kopię produktu, poprzez umieszczenie w jego pliku, danych identyfikujących Użytkownika, będącego nabywcą takiego produktu i dostarczany lub udostępniany zamawiającemu Użytkownikowi wyłącznie z takim oznaczeniem. Tym samym każdy Użytkownik nabywający produkt lub produkty w Serwisie wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego produktu tego oznaczenia. Oznaczenie służy identyfikacji Użytkownika i identyfikacji umowy zawartej przez Użytkownika z  Administratorem.
 6. Zastosowanie oprogramowania zabezpieczającego nabywane produkty ma na celu tylko zabezpieczenie prawAdministratora i nie służy w żadnym wypadku do zbierania jakichkolwiek dodatkowych informacji na temat Użytkowników.
 7. W przypadku niektórych Produktów zamawianych w Serwisie wymagane jest zainstalowanie stosownego oprogramowania. Każdorazowa instalacja takiego oprogramowania jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem, a dostawcą takiego oprogramowania. Przykładowymi programami, których instalacja jest konieczna do korzystania z zamawianych produktów jest Acrobat Reader, wtyczka do Acrobat Reader – Fileopen oraz oprogramowanie Adobe Digital Editions.

 

VI. Rozwiązanie umowy

 1. Rozwiązanie umowy, o której mowa w pkt. II przez Użytkownika może nastąpić nieodpłatnie w każdym czasie bądź poprzez złożenie przez Użytkownika pisemnego oświadczenia wysłanego na adres korespondencyjny Administratora: Nexto sp. z o.o., ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa; o rozwiązaniu Umowy bądź poprzez wysłany przez Użytkownika do działu pomocy i obsługi Klienta Administratora na adres: kontakt@ebooki.orange.pl list elektroniczny z oświadczeniem o rozwiązanie Umowy.  
 2. Rozwiązanie umowy przez Administratora może nastąpić, jeżeli Użytkownik: 1. korzysta z serwisu w sposób niezgodny z Regulaminem, 2. używa lub usiłuje używać Serwisu ebooki.orange.pl niezgodnie z jego przeznaczeniem

 

VII. Skutki rozwiązania umowy

 1. Rozwiązanie Umowy powoduje likwidację Konta Użytkownika w Serwisie.
 2. Likwidacja konta Użytkownika w portalu orange.pl, nie oznacza likwidacji Konta w Serwisie, a jedynie brak możliwości skorzystania z oferty dedykowanej dla Użytkowników Orange.
  Zalogowanie się Użytkownika do posiadanego konta na ebooki.orange.pl będzie dalej możliwe za pośrednictwem portalu www.nexto.pl, na warunkach określonych w Regulaminie serwisu www.nexto.pl.

 

VIII. Reklamacje

 1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie drogą elektroniczną na adres: kontakt@ebooki.orange.pl lub pocztą na adres: Nexto sp. z o.o., ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa.
 2. Administrator rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O przedłużeniu terminu reklamacji oraz o odmowie uwzględnienia reklamacji Administratorpoinformuje Użytkownika.

 

IX. Ceny

 1. Ceny Produktów oferowanych Użytkownikom do nabycia w Serwisie widnieją na stronie ebooki.orange.pl.
 2. Wszystkie ceny Produktów oferowanych w Serwisie są cenami brutto (ceny zawierają podatek od towarów i usług według stawki zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa).

 

X. Przepisy końcowe 

1.    Administrator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich udostępnienia na stronie internetowej ebooki.orange.pl. Zmiany Regulaminu nie mogą powodować utraty praw już uzyskanych przez Użytkowników. W przypadku zmiany Regulaminu, Użytkownik może w terminie 14 dni rozwiązać umowę. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu, a jeżeli jest stałym Użytkownikiem, dla którego zmiany Regulaminu mogą mieć znaczenie, powinien on o tym poinformować niezwłocznie Administratora.

2.    Administrator udostępnia Regulamin na swojej stronie internetowej pod adresem http://ebooki.orange.pl/orange/regulamin.xml.

 

Licencja Użytkownika i własność intelektualna.

 1. Nabywając Produkt Użytkownik może używać Produkty zgodnie z poniższą Licencją Użytkownika.
 2. Z Produktów pobranych za pomocą Serwisu Użytkownik ma prawo korzystać tylko i wyłącznie na własny użytek.
 3. Z zastrzeżeniem postanowienia ustępu 2 powyżej Użytkownik może odtwarzać pobrane Produkty w urządzeniach elektronicznych, wprowadzać do pamięci komputera lub innych urządzeń w celu zapoznania się z jego treścią bez możliwości zmieniania struktury elektronicznej lub innego modyfikowania pliku i dalszego udostępniania.
 4. Użytkownik nie jest uprawniony do:

·         rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu pobranych Produktów w rozumieniu  Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani w całości ani we fragmentach,

·         ingerowania w zawartość Produktu,

·         publikacji, dystrybucji, powielania i kopiowaniaProduktu,

·         usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń z Produktu,

·         oddawania w najem Produktu lub oddawania go do używania lub korzystania osobom trzecim,

·         jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania Produktu.

 1. Administrator udziela Użytkownikowi Licencji na korzystanie z nabywanych Produktów na nie mniej, niż pięciu odrębnych urządzeniach (telefon, tablet, komputer itp.). W przypadku wykorzystania limitu Licencji, nie jest możliwe jego ponowne otrzymanie Produktu, poza możliwością ponownego jego zakupienia, o ile jeszcze będzie dostępny w ofercie Serwisu.

 

 1. Cała zawartość Serwisu, taka jak teksty, grafiki, logotypy, przyciski, obrazki jak i ich kompilacje i oprogramowanie dostępne na niniejszej stronie stanowią przedmiot praw wyłącznych Administratora i jego dostawców/kooperantów i są chronione przez polskie oraz międzynarodowe prawo własności intelektualnej. Korzystając z serwisu Użytkownik zobowiązuje się do nie wprowadzania jakichkolwiek zmian oraz do nie korzystania bez zgody uprawnionych stron z zawartości Serwisu w inny sposób niż określony w niniejszym Regulaminie.
 2. Każdy Produkt sprzedawany za pośrednictwem Serwisu personalizowany jest oznaczeniem indywidualizującym, daną kopię Produktu, poprzez umieszczenie w jego pliku w sposób widoczny, danych identyfikujących Użytkownika, będącego nabywcą takiego Produktu i dostarczany lub udostępniany zamawiającemu Użytkownikowi tylko i wyłącznie z takim oznaczeniem. Tym samym każdy Użytkownik nabywający Produkt lub Produkty w Serwisie wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu tego oznaczenia. Oznaczenie nie będzie pozwalało innym osobom na odczytanie jakichkolwiek danych o osobie Użytkownika, a jedynie służy identyfikacji go i samej transakcji przez Administratora.
 3. Udostępnianie w Internecie zakupionych Produktów bez zgody Administratora jest zabronione. Dotyczy to w szczególności stron internetowych prywatnych i komercyjnych, klientów P2P, forów internetowych, społeczności internetowych itp. W przypadku wykrycia wyżej wymienionych sytuacji, Administrator może kierować względem zidentyfikowanego nabywcy roszczenia z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.    Głównym celem serwisu ebooki.orange.pljest umożliwienie przeglądania, odsłuchiwania oraz nabywania oferowanych w nim produktów w formie plików do używania ich  i korzystania z nich zgodnie z Licencją Użytkownika.

2.    Administratornie wykorzystuje serwisu do gromadzenia danych osobowych Użytkowników  wgranicach wykraczających poza postanowienia Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

3.    Serwis ebooki.orange.pl korzysta z plików „cookies”, które pozwalają na zapamiętanie informacji o jego użytkownikach i ich preferencjach. Administrator w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych technologicznych. Administrator zbiera wyłącznie informacje o wykorzystywaniu niniejszego serwisu przez zapisywanie do logów systemowych danych technologicznych, takich jak data połączenia z serwisem oraz adresu IP. Informacje te są wykorzystywane do celów wyłącznie administracyjnych i statystycznych i nie pozwalają na identyfikację pojedynczego Użytkownika.

4.    Dane te przechowywane są w specjalnej strefie bezpieczeństwa i mają do nich dostęp tylko i wyłącznie upoważnione osoby działające w imieniu Administratora w związku z Serwisem i zobowiązane do zachowania uzyskanych informacji w tajemnicy. Stosownie do zapisu art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), Administrator może zostać zobowiązana do wydania informacji zawartych w logach dostępowych (w tym w szczególności numeru IP komputera) organom państwa, uprawnionym na podstawie prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

5.   Zamawiane produkty w Serwisie są oznaczane danymi zamawianego je Użytkownika tzw. znakami wodnymi. Oznaczenie w ten sposób naszych produktów służy tylko i wyłącznie identyfikacji użytkowników łamiących prawo lub postanowienia Regulaminu

6.   Administrator Serwisu dostępnego w serwisie ebooki.orange.pl nie ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach serwisu ebooki.orange.pl, jak i tych, które umieszczają linki do serwisu ebooki.orange.pl.

7.    Powyższe zasady zachowania poufności mogą ulec w przyszłości zmianom. O wszelkich zmianach Użytkownicy zostaną zawsze poinformowani z wyprzedzeniem.

8.    Wszelkie pytania i uwagi dotyczące warunków korzystania z serwisu ebooki.orange.pl oraz ochrony prywatności jego użytkowników można przekazać korzystając z danych podanych w zakładce "kontakt".

9.  Serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie Serwisu.

 

REGULAMIN USŁUGI ”Kody SMS”


świadczonej w ramach Serwisu ebooki.orange.pl

obowiązuje od 2014-01-02


§ 1. Uwagi ogólne

1. Usługa „Kody SMS” (zwana dalej „Usługą”) na podstawie niniejszego Regulaminu jest oferowana do odwołania.

2. Usługa stanowi usługę o podwyższonej opłacie świadczoną na rzecz abonentów sieci Orange, związaną z korzystaniem z usługi Kody SMS. Organizatorem Usługi jest Nexto sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chłodnej 52, 00-872 Warszawa („Organizatorem”). Usługę telekomunikacyjną przesyłu SMS-ów określonych w niniejszym Regulaminie świadczy Orange Polska S. A. z siedzibą w Warszawie. Za wszelkie świadczenia dodatkowe dostępne w ramach Usługi (w tym za Produkt oraz treść SMS-ów odsyłanych do Użytkowników Usługi) odpowiedzialny jest Organizator.

3. Użytkownikiem Usługi (zwanym dalej „Użytkownikiem”) może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która jest uprawniona do korzystania z telefonu w sieci Orange, której operatorem jest Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 160, 02-326  Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000010681, o kapitale zakładowym w wysokości 3.937.072.437 złotych, numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-02-50-995 (zwana dalej „Orange”), w ramach umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

4. Definicje terminów wykorzystanych w niniejszym regulaminie:

GSM– (the Global System for Mobile Communications) – system komórkowej telefonii cyfrowej;

SMS - (shortmessage system), system krótkich wiadomości tekstowych;

Kod SMS – kod umożliwiający Użytkownikom Usługi korzystanie z zasobów Serwisu ebooki.orange.pl (dalej zwanego „Serwisem”), którego regulamin znajduje się na stronie http://ebooki.orange.pl/orange/regulamin.xml.

Usługa - Usługa „Kody SMS”, umożliwiająca abonentom Mobilnej sieci Orange, której operatorem jest Orange, uzyskanie za pomocą wiadomości SMS kodów, których wpisanie na stronie Serwisu umożliwia dostęp do Produktów oferowanych w ramach ww. Serwisu, zalogowanym użytkownikom Serwisu zgodnie z regulaminem tego Serwisu, dostępnym na http://ebooki.orange.pl/orange/regulamin.xml.

Produkt –książki w formie cyfrowej, książki w formacie mp3 oraz innego rodzaju produkty w wersji elektronicznej odtwarzane za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera lub innego urządzenia elektronicznego, udostępniane przez Organizatora w ramach Serwisu.

5. Przystępując do korzystania z Usługi, Użytkownik akceptuje treść niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się stosować warunki oraz zasady określone w niniejszym Regulaminie.

 

§ 2. Korzystanie z Usługi

1. Aby skorzystać z Usługi Użytkownik wysyła wiadomość SMS o treści i pod numer SMS, wskazane przez Organizatora na stronie Serwisu, odpowiadające danemu Produktowi w ramach Serwisu. W odpowiedzi Użytkownik otrzymuje od Organizatora unikalny kod SMS, który umożliwia pobranie z Serwisu wybranego Produktu.
2. Koszt wysłania jednej wiadomości SMS w ramach Usługi uzależniony jest od numeru SMS, pod który Użytkownik wysyła wiadomość SMS, celem uzyskania dostępu do wybranego Produktu w ramach Serwisu, zgodnie z następującym cennikiem:

 

Numer SMS Cena brutto [zł] Cena netto [zł]
7149 1,23 1
7256 2,46 2
7351 3,69 3
7451 4,92 4
7551 6,15 5
7651 7,38 6
7751 8,61 7
7851 9,84 8
7951 11,07 9
91051 12,3 10
91151 13,53 11
91251 14,76 12
91351 15,99 13
91451 17,22 14
91551 18,45 15
91651 19,68 16
91751 20,91 17
91851 22,14 18
91951 23,37 19
92051 24,6 20
92551 30,75 25

 

3. Wiadomość SMS w ramach Usługi może być wysłana przez Użytkownika wyłącznie za pośrednictwem aktywnej karty SIM w sieci Orange, której operatorem jest Orange.
4. Organizator oraz Orange nie ponoszą odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika Usługi lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) kodu uzyskanego w wyniku skorzystania z Usługi, umożliwiającego Użytkownikowi korzystanie z Serwisu, oraz z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności korzystania przez niego z Serwisu przy użyciu unikalnego kodu uzyskanego w ramach Usługi, w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, jak również postanowieniami niniejszego Regulaminu lub regulaminu Serwisu.
5. Użytkownik Usługi zobowiązany jest do:

a) korzystania z Usługi w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami, w tym z poszanowaniem praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich,

b) niewykorzystywania Usługi do celów komercyjnych i politycznych,

c) niedostarczania treści o charakterze bezprawnym, niezgodnych z dobrymi obyczajami, naruszających prawa lub dobra osobiste osób trzecich.

6. Za korzystanie z Usługi w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

7. Organizator oraz Orange nie ponoszą odpowiedzialności za koszty poniesione przez Użytkownika Usługi, wynikające z wysłania wiadomości SMS niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub informacjami zawartymi na stronie Serwisu, w szczególności za wpisanie błędnej treści lub numeru SMS, niezgodnych z informacjami wskazanymi przez Organizatora na stronie Serwisu.

8. Z Usługi można korzystać w zasięgu sieci Orange, której operatorem jest Orange, zaś w przypadku Użytkowników korzystających z usługi roamingu międzynarodowego także w ramach usługi roamingu międzynarodowego.

9. Opłaty za korzystanie z Usługi, określone są w cenniku, wskazanym w § 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

10. Reklamacje dotyczące Usługi można przesyłać na adres e-mail: kontakt@ebooki.orange.pl lub przesłać listem poleconym na adres: Nexto sp. z o.o., ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania.

11. Po pierwszej nieudanej próbie zamówienia prosimy o niedokonywanie dalszych zamówień. W przypadku niedostosowania się do powyższej procedury Organizatornie ponosi odpowiedzialności za kilkakrotne nieudane zamówienie produktu.

 

§ 3. Odpowiedzialność

1. Organizator oświadcza, że dołoży najwyższej staranności, aby Usługa świadczona była na jak najwyższym poziomie.

2. Z zastrzeżeniem obowiązków Orange, określonych w ust. 3 poniżej, Organizator odpowiada za wykonanie Usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami prawa, w szczególności za:

a) odesłanie Użytkownikom Usługi za pomocą SMS-ów zwrotnych, na numer MSISDN Użytkownika, z którego wysłana została w ramach usługi wiadomość SMS o treści wskazanej przez Organizatora na stronie Serwisu, pod jeden z numerów SMS wskazanych w § 2 ust. 2 Regulaminu, unikalnych kodów zamówionych w ramach Usługi, umożliwiających dostęp do wybranych przez Użytkownika Produktów w ramach zasobów Serwisu.

b) umożliwienia Użytkownikom Usługi uzyskania dostępu do wybranych przez nich Produktów w ramach Serwisu, przy użyciu kodu przesłanego przez Organizatora w ramach Usługi,

c) treść SMS-ów zwrotnych przesyłanych w ramach Usługi,

d) wysyłanie SMS-ów zwrotnych zgodnie z Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa.
3. W ramach Usługi Orange odpowiada wyłącznie za usługę telekomunikacyjną przesyłu SMS-ów określonych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z postanowieniami obowiązującego Użytkownika regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez OPL. Orange pobiera od Użytkownika opłaty za wysyłane przez Użytkownika w ramach Usługi wiadomości SMS, po cenach określonych w cenniku Usługi, wskazanym w § 2 ust. 2 Regulaminu.

4. Orange nie odpowiada za wykonanie obowiązków Organizatora wymienionych w ust. 2 powyżej, a w szczególności za treść SMS-ów zwrotnych przesyłanych na podstawie Regulaminu przez Organizatora, jak również użyteczność przesłanych przez Organizatora kodów, w tym możliwość uzyskania przez Użytkownika Usługi dostępu do wybranego Produktu w ramach Serwisu, przy użyciu zamówionego kodu, przesłanego mu przez Organizatora.
5. Organizator oraz Orange nie ponoszą odpowiedzialności za:

a) niewłaściwe działanie Usługi z powodu siły wyższej;

b) korzystanie z Usługi przez Użytkowników w sposób niezgodny z Regulaminem, przepisami prawa lub dobrymi obyczajami;

c) za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione;

d) treści umieszczane, przechowywane lub przesyłane przez Użytkowników w ramach korzystania z Usługi.

 

§ 4. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby świadczenia Usługi jest Nexto sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chłodnej 52, 00-872 Warszawa. Dane osobowe podane przez Użytkowników Usługi będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu świadczenia Usługi oraz realizacji zobowiązań, wskazanych w § 3 ust. 2 Regulaminu, a w przypadku składanych reklamacji – w celu rozpatrzenia reklamacji. Organizator zobowiązuje się nie wykorzystywać Usługi do gromadzenia danych osobowych Użytkowników w granicach wykraczających poza postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Użytkownicy Usługi mają prawo dostępu do treści ich danych i ich poprawiania. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji Użytkownika Usługi będzie uzależnione od wymiany stosownych informacji pomiędzy Organizatorem a Orange, Organizator udostępni Orange dane osobowe Użytkownika Usługi, niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji. Orange będzie przetwarzać ww. dane osobowe w zakresie numeru MSISDN Użytkownika, udostępnione jej przez Organizatora, wyłącznie w celu dokonania stosownej weryfikacji w wewnętrznych systemach Orange, warunkującej rozpatrzenie reklamacji zgłoszonej przez Użytkownika Usługi. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści udostępnionych danych, ich poprawiania, jak również prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. W przypadku, gdyby Orange zamierzała przetwarzać udostępnione jej przez Organizatora dane w celach marketingowych lub udostępniać je innemu administratorowi danych, Użytkownikom, których dane są przetwarzane, przysługiwać będzie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych.

 

§ 5. Reklamacje

1. W razie niezgodności Usługi z niniejszym Regulaminem w zakresie obowiązków Organizatora Użytkownikowi Usługi przysługuje prawo do składania reklamacji. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej z dopiskiem "Kody SMS” na adres Organizatora: Nexto sp. z o.o., ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa lub drogą mailową na adres: kontakt@ebooki.orange.pl. Organizator rozpatrzy reklamację oraz powiadomi, w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail pod wskazany adres Użytkownika, o jej rozstrzygnięciu w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania przez Organizatora.
2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby wnoszącej reklamację, dokładny adres korespondencyjny (lub adres e-mail) i numer telefonu, z którego wysyłano wiadomości SMS w związku z korzystaniem z Usługi, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Reklamacje dotyczące usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Orange w ramach Usługi Użytkownik składa zgodnie z obowiązującym go regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Orange.

 

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na stronie http://ebooki.orange.pl/orange/regulamin.xml.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu oraz zawieszenia lub zakończenia realizacji Usługi bez podania przyczyny, nie ogranicza to jednak odpowiedzialności Organizatora za realizację już przyjętych zleceń (tj. SMS-ów, które zostały prawidłowo wysłane i za które Użytkownik został obciążony opłatą.
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem do świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Orange mają zastosowanie postanowienia obowiązującego Użytkownika regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Orange.